Positiivne register: funktsionaalne spetsifikatsioon

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English

Sissejuhatus

Positiivne Register on andmevahetussüsteem, mille kaudu registri liikmeks olevad krediteerijad saavad eraisiku nõusolekul vahetada infot tema laenukohustuste kohta. Positiivne Register võimaldab laenuandjal täita seadusest tulenevat vastutustundliku laenamise nõuet ning veenduda inimese võimes täita oma laenukohustust. Laenuklient ei pea enam tooma paberkandjal väljavõtteid teiste laenuandjate juurest ning on paremini kaitstud emotsionaalsete laenuotsuste ja ülelaenamisest tekkivate probleemide eest.


Mõisted

 • Andmed – andmed tarbija olemasolevate kohustuste kohta, mis võimaldavad Osalejal hinnata tarbija krediidivõimelisust;
 • Andmevahetussüsteem (Data exchange system ) – infotehniline rakendus, mille vahendusel Osalejad vahetavad Andmeid;
 • Andmevahetussüteemi haldaja (Data exchange system manager) – Creditinfo Eesti AS;
 • Krediiditaotleja (consumer) - eraisik, kes on pöördunud Osaleja poole tarbijakrediidilepingu sõlmimise sooviga.
 • Krediidisaaja (consumer) – eraisik, kellele Osaleja on väljastanud tarbijakrediidilepingu alusel krediidi.
 • Tarbijakrediit (consumer credit) – Osaleja poolt Krediidisaajale väljastatud krediit;
 • Krediidiotsus (credit decision) – Osaleja poolt langetatav otsus tarbijakrediidilepingu sõlmimiseks Kreediiditaotlejaga;
 • Tarbijakrediidileping (consumer credit contract) – leping, mille alusel on Osaleja väljastanud Krediidisaajale krediidi;
 • Kaastaotleja (codebtor) - isik, kellega Krediiditaotleja koos krediiti taotleb ja kelle sissetulekud ning varad võetakse Krediidiotsuse tegemisel arvesse;
 • Käendaja (guarantor) - isik, kes võtab Osaleja ees kohustuse vastutada Krediidisaaja Tarbijakrediidi kohustuse täitmise eest;
 • Tarbijakrediidilepingu subjekt (subject)- lepingu osapool;
 • Osaleja (member) – Andmevahetussüsteemiga liitunud Eesti, kes jagab temale teadaolevaid Andmeid Krediiditaotleja kohta samaväärses koosseisus teiste Osalejatega;
 • Krediiditaotleja nõusolek (consent) - Krediiditaotleja nõusolek päringu adressaatideks olevatele Osalejatele Krediiditaotleja Andmete edastamiseks päringu teinud Osalejale.


Ärireeglid

 • Andmevahetussüsteemi kasutajad on Osalejad.
 • Osaleja peab olema liitunud X-teega.
 • Osaleja sisestab Andmed Andmevahetussüsteemi haldaja andmebaasi või tekitab Andmevahetussüsteemi haldajale tehnoloogiline võimalus Andmeid pärida oma Andmekogust.
 • Osaleja uuendab Andmed edastades Andmevahetussüsteemi haldajale kas kõik kehtivad Andmed või Tarbijakrediidilepingu kaupa.
 • Osaleja uuendab Andmed iga 24 tunni järel. Äärmisel juhul kuni 7 päeva järel.
 • Osaleja pärib Krediiditaotleja kohta Andmeid tema Nõusoleku olemaolul. Kui Nõusolek ei ole digitaalselt allkirjastatud, siis pärijal ei ole õigust saada Andmeid teistelt Osalejatelt, kes on seadnud päringule vastamise ja Andmete edastamise tingimuseks digitaalselt allkirjastatud Nõusoleku olemasolu.
 • Nõusoleku dokument säilib Andmevahetussüsteemis 3 aastat.
 • Admete päringu vastus ei kajasta andmeid Osaleja kohta.
 • Andmete päringu vastus ei sisalda päringut teinud Osaleja Andmekogust Andmeid.
 • Andmete päringu vastuse koosseis kirjeldatud peatükis "Andmete koosseis".
 • Osalejad jagavad Andmeid samaväärses koosseisus teiste Osalejatega.


Andmete kooseis

 1. Uuendamise kuupäev (update date and time)
 2. Isikukood (identity code)
 3. Isiku roll (role) antud lepingu raames
 4. Lepingu number (contract number) - Osaleja ja Krediidisaaja vahel sõlmitud Tarbijakrediidilepingu number;
 5. Krediidi liik (type of credit)
 6. Krediidi algus (effective date of credit agreement) – Tarbijakrediidilepingu kehtivuse alguskuupäev
 7. Krediidi lõpp (end date of credit) – Kuupäev, millal Tarbijakrediit tuleb tagastada
 8. Krediidi summa (credit sum) - Krediidisaajale väljamakstud või väljamaksmisele kuuluv maksimaalne Tarbijakrediidi summa;
 9. Krediidi valuuta (credit currency) - Tarbijakrediidi valuuta;
 10. Maksegraafik (schedule payments) – Järgmise või lähima kolme väljamakse summa ja tähtaeg;
 11. Hetkesaldo (balance) - Tarbija kohustuse suurus Osaleja ees;
 12. Üle tähtaja saldo (days over net balance) – 7 päeva üle maksetähtaja hilinenud maksete summa.
 13. Päringud (inquiries) – Krediidisaaja kohta Andmete saamiseks viimase kolme aasta jooksul tehtud päringute kuupäevad.

Isiku rollid

 1. Krediidisaaja (borrower)
 2. Kaastaotleja (codebtor)
 3. Käendaja (guarantor)

Krediidi liigid

 1. Tagatisega laen (secured loan)
 2. Järelmaks (hire-purchase)
 3. Tagatiseta laen (unsecured loan)
 4. Liising (lease)
 5. Krediitkaart (credit card)
 6. Muu (other)


Kasutuslood

Positive register use cases.jpg


Members list request

Eeldus: Osalejal on õigused antud teenuse kasutamiseks Andmevahetussüsteemi haldaja poolt.

Osaleja pärib teiste Osalejate nimekirja et kasutada see nõusoleku dokumendi tekstis.

Consent document creation / Nõusoleku dokumendi koostamine

Eeldus: Osalejal on õigused antud teenuse kasutamiseks Andmevahetussüsteemi haldaja poolt.

Osaleja pärib Andmevahetussüsteemis koostatud Krediiditaotleja Nõusoleku dokumendi tema Andmete pärimiseks Osalejate andmekogudest.

Credit report request / Andmete pärimine

Eeldus: Osalejal on õigused antud teenuse kasutamiseks Andmevahetussüsteemi haldaja poolt.

Eeldus: Kui päringu sisendiks on nõusoleku dokument, siis see peab olema eelnevalt koostatud Andmevahetussüsteemis.

 1. Osaleja edastab päringu Andmevahetussüsteemi Krediiditaotleja krediidikohustuste pärimiseks;
 2. Andmevahetussüsteem kogub Andmeid andmebaasist;
 3. Andmevahetussüsteem edastab kogutud Andmed päringut teinud Osalejale.

Laiendused:

 • Osaleja on seadnud päringule vastamise ja Andmete edastamise tingimuseks digitaalselt allkirjastatud Nõusoleku olemasolu ja seda ei ole edastatud päringuga
2a. Andmevahetussüsteem ei edasta päringut Andmeid Osaleja andmekogusse;
3a. Andmevahetussüsteem edastab veateadet mis sisaldab infot mitte edastatud päringu kohta.
 • Andmed säilivad Osaleja peetavas andmekogus.
2a. Andmevahetussüsteem kogub Andmeid Osalejate peetavatest andmekogudest.
 • Andmete pärimine Osaleja peetavast andmekogust ebaõnnestub
3a. Andmevahetussüsteem edastab päringu teinud Osalejale kogutud Andmeid ning ebaõnnestunud päringute arvu sisaldavat veateadet.

Credit data management / Andmete haldus

Eeldus: Osaleja on sõlminud käsunduslepingu Andmevahetussüsteemi haldajaga, millega ta on andnud tema peetava andmekogu volitatud töötleja õigused Andmevahetussüsteemi haldajale.

Eeldus: Osalejal on õigused antud teenuse kasutamiseks Andmevahetussüsteemi haldaja poolt.

Osaleja edastab tema peetava andmekogu andmed Andmevahetussüsteemi haldajale.

Credit data management use case.jpg

Stsenaariumid

A) Osaleja edastab kõik kehtivad tarbijakrediitide andmed Andmevahetussüsteemi haldajale.

B) Osaleja uuendab tarbijakrediidiandmed Andmevahetussüteemis.


Manager data management / Osaleja andmete haldus

Andmevahetussüsteemi haldaja registreerib/kustutab Osaleja kohta andmeid Andmevahetussüteemis.


Tegevusdiagrammid

Allolevad tegevusdiagrammid ilustreerivad krediiditaotleja krediidivõimelisuse hindamise protsessi juhul kui

1. Krediiditaotleja allkirjastab Nõusolekut digitaalselt Credit decision using digi consent.jpg

2. Krediiditaotleja Nõusolek ei ole digitaalselt allkirjastatud Credit decision using digi consent.jpg

Lingid