SOAP teenuse testimine

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English

Creditinfo AS SOAP teenuse testimine kasutades curl programmi ning KiCompany teenust. Analoogselt saab testida ka teisi Creditinfo AS SOAP teenuseid.

Autentimiseks saab kasutada sertifikaadi ja selle võtme paari kui ka http basic authentication kasutajat ning parooli. Peale paroolide või sertifikaadi olemasolu, peab Creditinfo Eesti AS kliendihaldus olema andnud õiguse kasutada KiCompany teenust.

Kui järgnevad testid kliendi keskkonnas õnnestuvad, saab väita, et kliendile väljastatud sertifikaat või parool on õige ning õigused KiCompany kasutamiseks paigas.


Võrgu test

Keskkond, millest päring tehakse, peab saama ühenduda services.krediidiinfo.ee serverisse tcp porti 443. Creditinfo AS poolt ei ole IP põhiseid piiranguid sellele serverile.


Testimaks, ega mõni tulemüür vahele ei sega võib kasutada programmi netcat:

nc -z -vv services.krediidiinfo.ee 443

Mõnes operatsioonisüsteemis on binaari nimi teine:

netcat -z -vv services.krediidiinfo.ee 443

Positiivne tulemus on:

Connection to services.krediidiinfo.ee 443 port [tcp/https] succeeded!

Näited negatiivsetest tulemustest on:

nc: connect to services.krediidiinfo.ee port 443 (tcp) failed: Connection refused
nc: connect to services.krediidiinfo.ee port 443 (tcp) failed: Connection timed out

Samuti peaks olema võimalik ühenduda sama serveri tcp porti 80, kust leiab wsdl failid ning sellesama wiki. Kui test ei õnnestu, tuleks pöörduda oma võrguadministraatori poole.

SOAP päringu näide

Esiteks peab teadma, mis teenuse pihta päring teha. Antud näites kasutame KiCompany teenust, seega päringu URI on https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany.

Teiseks on vaja SOAP päringut ennast, hoiame seda teksifailis nimega data.txt, faili sisu järgnev:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <SOAP-ENV:Body>
  <m:findCompanies xmlns:m="urn:KiCompany" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <name xsi:type="xsd:string">kredi</name>
   <count xsi:type="xsd:int">2</count>
  </m:findCompanies>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Antud päring otsib firmasid, mis algavad stringiga kredi ning ei kuva rohkem kui kaks esimest vastust. (Päring on tasuline!)

curl kasutamine

Testimiseks on mugav kasutada käsurea programmi curl. Creditinfo SOAP teenuse kasutamiseks peab curl olema kompileeritud SSL toega ning oskama https protokolli. Veenduge selles käsuga curl --version, tulemus:

curl 7.19.6 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.6 NSS/3.12.4.1 Beta zlib/1.2.3 libidn/0.6.14 libssh2/0.18
Protocols: tftp ftp telnet dict ldap ldaps http file https ftps scp sftp
Features: GSS-Negotiate IDN IPv6 Largefile SSL libz

curl SOAP päring kasutades autentimiseks HTTP Basic Authentication'it

Creditinfo poolt on teile väljastatud kasutajanimi ja parool, siin näites olgu kasutajanimi "1234" ning parool "abc123".

curl -d @data.txt -u 1234:abc123 https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany
-d määrab päringu. @ märk failinime ees ütleb curl'ile, et tegemist on päringufaili, mitte päringu endaga.

-u määrab kasutaja ja parooli, mis on eraldatud kooloniga.


curl SOAP päring kasutades autentimiseks sertifikaati ja võtit

Päringu tegemiseks on esiteks vaja Creditinfo poolt väljasatud sertifikaadi faili PEM formaadis, antud näites on failinimeks cert.pem. Välja näeb umbes selline:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEPpuguyIHJPOHuiGIOGilUYGOIGIYFGuyFUassafDFSDFpuASDaaGA1UEBhMC
RUUxETAPiugUIOuphLBLUpuGIUIGigIPUbhpuiGIPYBuYBUKBLJYHFGuohGDVQQK
Ew9LcmVkaWlkaWluZm8gQVMxCzAJBgNVBAsTAklUMSEwHwYDVQQDExhzZXJ2aWNl
cy5rcmhlkjghGHGuZm8uZWUxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEml0QGtyZWRpaWRpaW5m
by5lZTAeFw0wOTglgkGIOUGpguPIUgvIpiughphPhOPOUhpBHIUGMQswCQYDVQQG
EwJFRTEQMA4GA1UECBMHRXN0b25pYTEQMA4GA1UEBxMHVGFsbGlubjEYMBYGA1UE
VMtxvrdTVDhtRBDJrdYRBDRVBDTJrbDJBYYJRdYrdjbyRBUYRdBYJRdRRbUJrRYJ
MTCMjfgukfgKGYGOYOUYGOygouYalsuUUGS4OCtgtrmzLw==
-----END CERTIFICATE-----


Teiseks sertifikaadi võtme faili PEM formaadis, siin failinimeks key.pem. See fail on salajane ning kindlasti emaili teel või muul krüptimata viisil mitte vahendada!

Samas võib selle faili sisu otsa liita cert.pem failile (cat key.pem >> cert.pem), siis ei pea võtmefaili curl'le eraldi ette näitama. Paljud programmid nõuavad just kokku liidetud varianti. Näeb umbes selline välja, DSA variandi puhul on natuke rohkem erinevusi:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: DES-EDE3-CBC,C1AA09832249D61D

P85/RJFo2AX638mWtcOTglgkGIOUGpguPIUgvIpiughphPhOPOUhi0I+l5s+JSn5c
jx69XBvi5L+Ytci9RW3zUiWrUDv89IY6DEmwluLX39/gX0TW7U+wos5b7ng/sNLQ
tMyzCtIDACoGb5xHl48c3vY3JUzhrzQWNt2vuFjpGJI1lSOH8h0MdbQEA8iFKIOZ
ng0po3SPW8c5wJtnLuKy8uZWUxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEml08uZWUxITAfBgkq
oHeRz6KkZyXo7vbCbDXSFTuSHiwVwslF7hHbmmiPc4RYxB2EWfTjSUe8Fti9SWPa
iJY0OisiQbePnEigZhfRboVZmQZFPWopgy8uZWUxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEml0
8W1aXSBnNqtla1fmKKId9OkhiAZvavtKug8C9i27R2KR63h6uwq3ktwYtV1YWTHK
Orx8Mf3HIGXpRSJJqjvZUu+xNrM06VcVajY9SJmt7OYXvSo5nKYguwbfGNh/FA7F
Eo1KoKhQeGvWfCQzhEobc/QyegnklbaCUZhePoiL0Jk6Otgsav+2AA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Peab teadma ka sertifikaadi võtme parooli, kui võti on krüpteeritud. Antud näites olgu parool abcd1234.


Päringu teostamine:

curl -d @data.txt -cert $PWD/cert.pem:abcd1234 --key $PWD/key.pem https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany


-d võti määrab päringu, @ failinime ees ütleb curl'ile, et tegemist on päringufaili, mitte päringu endaga.
--cert võti määrab sertifikaadi faili asukoha. Tuleb kasutada "absolute path"-i. curl ei otsi faili antud kataloogist, seetõttu ka $PWD antud näites.
Kui võti on krüpteeritud, saab parooli määrata serdifikaadi failinime taga, eraldades selle failinimest kooloniga.
--key määrab võtmefaili asukoha. Kui sertifikaat ja võtmefail on üheks liidetud, siis seda ei ole vaja määrata.
Seetõttu määrataksegi võtme parool --cert juures, mitte siin.


SOAP päringu tulemused

Õnnestunud päring

Õnnestunud tulemus (lisatud reavahetused loetavuse parandamiseks):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:KiCompany" 
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:findCompaniesResponse>
<companies SOAP-ENC:arrayType="ns1:CompanyIDData[2]" xsi:type="ns1:CompanyIDDataArray">
<item xsi:type="ns1:CompanyIDData">
<regCode xsi:type="ns1:regCode">11517686</regCode>
<name xsi:type="xsd:string">KREDICO OÜ</name>
</item>
<item xsi:type="ns1:CompanyIDData">
<regCode xsi:type="ns1:regCode">90006012</regCode>
<name xsi:type="xsd:string">KREDIIDI JA EKSPORDI GARANTEERIMISE SITHASUTUS KREDEX</name>
</item>
</companies>
</ns1:findCompaniesResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Vigased päringud

Viga GET parameetris (KiCompany asemel KiCompan):

curl -d @data.txt -u 1234:abc123 https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompan
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
<faultstring>Incorrect HTTP GET parameter 'name' value!</faultstring>
<faultactor></faultactor>
<detail>
<errorcode>-20002</errorcode>
<line_no>157</line_no>
</detail>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>


Vigane kasutaja või parool või sertifikaat:

curl -d @data.txt -u 1234:abZZ23 https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany
Creditinfo veebiteenuse kasutaja autentimine ebaõnnestus! Abi saamiseks võtke ühendust Creditinfoga telefonil (+372) 6659600.


Kasutajal ei ole õigust KiCompany kasutamiseks, pöörduge kliendihalduse poole:

curl -d @data.txt -u 1234:abc123 https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
<faultstring>Access denied for KiCompany!</faultstring>
<faultactor></faultactor>
<detail>
<errorcode>-20003</errorcode>
<line_no>106</line_no></detail>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>


SOAP päring puudub:

curl -u 1234:abc123 https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany

(tulemust pole)


SOAP päringus endas on viga:

curl -d @vigane.txt -u 1234:abc123 https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring>Bad Request</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

või

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:VersionMismatch</faultcode>
<faultstring>Wrong Version</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>